Questions? Call Us.

Toll Free: 1-800-517-3005
Mon-Fri 8am to 5pm (Pacific Time)
Welcome Guest!
Log In  /  Join Us
Nguyen DN Hóa Đơn Điện Tử Có Cần Đóng Dấu Và Chữ Ký Không?
Back To Blogs List
Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Bạn hỏi: Cho mình hỏi hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không? Bên cạnh đó, Sếp mình yêu cầu in hóa đơn điện tử ra để sử dụng như hóa đơn giấy có được không?

Einvoice trả lời: Chào bạn, Einvoice xin giải đáp 2 vấn đề của bạn như sau:

Thứ nhất, hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?
Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

Như vậy:Hóa đơn điện tử không cần phải đóng dấu của người bán và chữ ký người mua trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện tự in hóa đơn và phát hành hóa đơn không chữ ký.

Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau: Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
Post a New Comment
Name:
4 - 0 =  <-- Please solve this simple math problem to post a comment.

Comments

. fuzz
fuzz
fuzz
fuzz